15. marec je stanovený ako Európsky deň spotrebiteľov a zároveň Svetový deň spotrebiteľských práv, inak nazývaný aj Dňom spotrebiteľov a spotrebiteľských práv.

Vedia však slovenskí spotrebitelia, aké majú práva?

Určuje ich Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorý hovorí, že každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má právo na informácie

  • Na jednej strane sú to informácie ustanovení tohto zákona, čo zabezpečuje orgán verejnej moci a jeho povinnosťou je zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov.
  • Na druhej strane sú to informácie o produktoch, o ktoré má spotrebiteľ záujem alebo ktoré sú mu ponúkané – zameriame sa na telemarketing či online nákup. Spotrebiteľ musí byť na začiatku hovoru informovaný o tom, kto mu volá, prečo mu volá, čo mu chce ponúknuť (v prípade infolinky, kam volá, čo potrebuje vyriešiť, aký má výber z ponuky). Taktiež musí byť informovaný o tom, či/že je hovor monitorovaný.                     

Spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách

  • Zmluva je zákonne uzatvorená, až keď je spolu so súhlasom spotrebiteľa s jej obsahom, doručená spotrebiteľovi v písomnej alebo elektronickej forme.
  • Spotrebiteľ musí byť informovaný o dĺžke trvania zmluvy a podmienkach jej vypovedania. Spotrebiteľ musí mať možnosť vypovedať zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú alebo pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť; ako aj informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzku.
  • Je dôležité, aby spotrebiteľ mal informáciu, kedy môže od zmluvy odstúpiť vrátane prípadov, kedy nemôže odstúpiť od zmluvy, taktiež ako uplatniť prípadnú reklamáciu, vrátane existencie a podrobností záruky.

Zákon ďalej špecifikuje ďalšie práva spotrebiteľa

  • Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa sa spotrebiteľ môže proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva.
  • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. 

Ako sú chránení spotrebitelia v CreditCall?

„Spotrebiteľom poskytujeme čo najúplnejšie a neskreslené informácie o ponuke predávajúceho (predajné produktové linky) alebo poskytovateľa služby (napr. poistenia alebo zmeny bankových služieb)“, hovorí Juraj Balogh, výkonný riaditeľ CreditCall. „Každý náš klient – spotrebiteľ je podrobne informovaný, čo presne kupuje alebo čo mu ponúkame, od koho si tovar alebo službu kupuje. Následne je informovaný o cene tovaru alebo služby, o platobných spôsoboch, ako mu tovar bude doručený alebo služba bude poskytovaná. Na volaných klientov neskúšame marketingové praktiky (napr. automatické predlžovania nejakého členstva,  bezplatné skúšanie tovaru či služby s následnou platbou)“.

„K právam spotrebiteľa, k základným ľudským právam, patrí aj ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov, čiže uchovávanie citlivých informácií o spotrebiteľovi“, dodáva Juraj Balogh na záver.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.