Telefonický prieskum trhu

Zákaznícke prieskumy nie sú len o zbere údajov, sú o objavovaní správania sa a motiváciách spotrebiteľov na trhu. Jedným z najefektívnejších a najobjektívnejších foriem prieskumu je telefonický prieskum.
Prostredníctvom telefonického prieskumu je možné zistiť povedomie o Vašej značke, postoju zákazníkov ku kvalite Vašich produktov, znalosti reklamnej kampane a podobne. V porovnaní s inými spôsobmi zberu údajov (elektronický zber alebo osobný) je výhodou telefonického prieskumu jeho možnosť následnej kontroly.

Zákaznícke prieskumy nie sú len o zbere údajov, sú o objavovaní správania sa a motiváciách spotrebiteľov na trhu. Jedným z najefektívnejších a najobjektívnejších foriem prieskumu je telefonický prieskum. Prostredníctvom telefonického prieskumu je možné zistiť povedomie o Vašej značke, zistiť postoj zákazníkov ku kvalite Vašich produktov, znalosti reklamnej kampane a podobne. V porovnaní s inými spôsobmi zberu údajov (online zber alebo osobný) je výhodou telefonického prieskumu jeho možnosť jeho online alebo následnej kontroly. Je to rýchly a efektívny nástroj v porovnaní s iným typmi prieskumov. Je rýchlejší ako osobný zber prostredníctvom anketárskej siete a je reprezentatívnejší v porovnaní s on-line prieskumami, ktoré vylučujú z prieskumov istú časť populácie.

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Aká je naša úloha

Prieskum je čiastková oblasť celku, ktorým je výskum. Výskum ako taký pozostáva z tvorby odbornej metodológie, spracovania a vyhodnotenia údajov na základe získaných dát. Naša spoločnosť teda zastáva pozíciu prieskumníka, alebo tzv. data collectora pre výskumné agentúry. Ak potrebuje výskumná agentúra získať informácie, osloví nás zo zadaním, ktoré realizujeme v praxi ako terénny zber dát. Zadania realizujeme zväčša v mene agentúry.
Prieskumy však nerealizujeme len pre prieskumné agentúry, ale bežne si nás najímajú spoločnosti, ktoré majú vlastných analytikov. Našou úlohou je kvalitne zozbierať potrebné dáta.

Ako prebieha telefonický prieskum trhu

Prieskum je veľmi citlivá záležitosť a preto si vyžaduje precízne plánovanie, kvalitnú realizáciu a správne vyhodnotenie. Ako prebieha prieskum od začiatku až po konečný výstup:

  • zadefinovanie cieľa a účelu prieskumu
  • príprava tém, čo chceme v prieskume zistiť
  • príprava vhodných otázok
  • programovanie dotazníka
  • zber údajov s predchádzajúcim školením anketárov
  • vyhodnotenie prieskumu a spracovanie do grafickej podoby
  • interpretácia výsledkov
  • prijatie opatrení

Aké cieľové skupiny pri prieskume zastihneme

B2C prieskum – volanie obyvateľom, t.j. fyzickým osobám, od ktorých zisťujeme osobné názory, postoje, znalosti a podobne.
B2B prieskum – volanie do firiem, t.j. právnickým osobám. Oslovený respondent odpovedá v zastúpení firmy alebo subjektu v ktorom pôsobí. Môže sa jednať o živnostníka, firmu, úrad, alebo inú inštitúciu. Pozícia osoby je individuálna od témy prieskumu (personalista, riaditeľ, osoba zodpovedná za danú oblasť…)
Verejné prieskumy– jedná sa o všeobecné prieskumy, pri ktorých sú respondenti oslovovaní náhodným výberom. To znamená, že sa volá na systémom náhodne generované telefónne číslo, pričom nevieme, koho na druhej strane zastihneme. Výnimkou sú verejné prieskumy medzi firmami, kedy sa volá na základe databázy, čísiel pochádzajúcich z verejných zdrojov, alebo webových stránok spoločností.
Zákaznícke prieskumy– kedy potrebuje firma alebo subjekt zistiť názory a postoje svojich zákazníkov. V takom prípade daný zadávateľ poskytne databázu svojich klientov, ktorí majú byť oslovení. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ale aj firmy, tzn. že oslovený respondent pochádza z databázy dodanej zadávateľom – existuje forma vzťahu (napríklad banka, kde môže byť klientom fyzická osoba aj firma).

Kvalita verzus cena prieskumu

Na čo si treba pri voľbe správnej metódy prieskumu dať obzvlášť pozor, je výber vhodného typu prieskumu v závislosti od jeho cieľu a cieľovej skupiny, ktorú skúmame.

Žiaľ, často sa pred týmito atribútmi preferuje nižšia cena pred vhodnosťou prieskumu. Treba si uvedomiť, že v prípade, ak nezvolíte správnu formu prieskumu, alebo správnu cieľovú skupinu, výsledky prieskumu nemusia byť správne. Tým pádom, aj vami prijaté následné rozhodnutia nemusia byť správne.

V snahe ušetriť možno pár sto eur môžeme spočítať škody spôsobené nesprávnym rozhodnutím na tisíce, až desiatky tisíc eur.

Kvalitný prieskum trhu by mal byť základným nástrojom pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí. Dôležitá je forma akou sa realizuje a cieľová skupina, na ktorú chcete zacieliť. V prípade, že sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.