Prieskum trhu alebo verejnej mienky je veľmi sofistikovaná záležitosť, avšak jej cieľ je veľmi jednoduchý. Byť podporným hlasom pri prijímaní dôležitých rozhodnutí.

Čo je to prieskum trhu – market research

Pod pojmom prieskum rozumieme aktivitu zameranú na zisťovanie a skúmanie názorov, postojov, správania sa, znalosti, efektívnosti, alebo spokojnosti.

Prieskum trhu umožňuje objaviť cieľový trh, alebo získať od spotrebiteľov názory na tovar, či službu.

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Aká je naša úloha

Prieskum je čiastková oblasť celku, ktorým je výskum. Výskum ako taký pozostáva z tvorby odbornej metodológie, spracovania a vyhodnotenia údajov na základe získaných dát. Naša spoločnosť teda zastáva pozíciu prieskumníka, alebo tzv. data collectora pre výskumné agentúry. Ak potrebuje výskumná agentúra získať informácie, osloví nás so zadaním, ktoré realizujeme v praxi ako terénny zber dát. Zadania realizujeme zväčša v mene agentúry.

Prieskumy však nerealizujeme len pre prieskumné agentúry, ale bežne si nás najímajú spoločnosti, ktoré majú vlastných analytikov. Našou úlohou je kvalitne zozbierať potrebné dáta.

Typy kvantitatívnych prieskumov

Telefonický prieskum trhu – CATI (v originálnom význame z angličtiny Computer Assisted Telephone Interviewing) – je v porovnaní s inými technikami všeobecne považovaná za najefektívnejšiu a najobjektívnejšiu formu kvantitatívneho prieskumu. Zber dát je možné realizovať v zásade veľmi flexibilne a pri vysokej miere kvality s ohľadom na nástroje kontroly (kontrola hovorov, porovnanie zaznamenaných údajov, vedenie rozhovoru.). Anketár – operátor call centra kladie respondentovi otázky prostredníctvom telefónu, a zaznačuje ich do informačného systému v počítači.

Výhody:

 • rýchlosť – je relatívne rýchly
 • presnosť / reprezentativita – zasiahne celú populáciu, vrátane marginalizovaných skupín, preto býva spravidla najviac presný
 • kontrola kvality – možnosť vysokej kontroly kvality, komunikácie a zaznačovania odpovedí anketármi

Nevýhody:

 • nie je možné položiť otázky spojené s vizualizáciou produktu

Online prieskum trhu – CAWI (v originálnom význame z angličtiny Computer Aided Web Interviewing) – respondent sám vypĺňa dotazník na počítači. Do prieskumu je možné integrovať aj multimediálne formy otázok, ako napríklad obrázky alebo zvukové nahrávky)

Výhody:

 • náklady na tlač hárkov alebo mzdy anketárov bývajú spravidla zo všetkých typov prieskumov najlacnejšie
 • je možné sa pýtať aj na vizuálnu stránku produktu
 • informácie sú relatívne rýchlo zozbierané

Nevýhody:

 • respondenti nie sú reprezentatívni s ohľadom na populáciu
 • je náročnejšie skontrolovať platnosť odpovedí a totožnosť respondenta
 • v prípade tzv. panelov je to profesionalizácia respondentov (ľudia si nechajú zaplatiť za to, že vypĺňajú dotazníky na internete)

Osobný prieskum trhu – CAPI (v originálnom význame z angličtiny Computer Aided Personal Interviewing, niekde sa tiež stretnete s definíciou F2F – face to face). Osobný prieskum realizovaný pomocou profesionálnej anketárskej siete. To znamená, že anketári sa reálne stretnú s respondentom a vyplnia buď tlačený dotazník, alebo dnes už omnoho častejší dotazník na tablete.

Výhody:

 • je možné sa pýtať všetky typy otázok: textové, vizuálne a zvukové
 • skúmaný produkt je možné respondentovi ukázať alebo predviesť

Nevýhody:

 • geograficky náročné, je potrebné mať veľkú sieť anketárov, aby bola zachovaná reprezentativita
 • vysoké náklady – spravidla najvyššie náklady na realizáciu takéhoto typu prieskumu

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si
bezplatnú konzultáciu s návrhom.

Poradíme vám ako riešiť vaše potreby efektívne a funkčne. Bez zbytočných nákladov a v najvyššej kvalite.
Ozveme sa vám čo najskôr.

CHCEM NÁVRH

Ako prebieha telefonický prieskum trhu

Prieskum je veľmi citlivá záležitosť a preto si vyžaduje precízne plánovanie, kvalitnú realizáciu a správne vyhodnotenie. Ako prebieha prieskum od začiatku až po konečný výstup:

 • zadefinovanie cieľa a účelu prieskumu
 • príprava tém, čo chceme v prieskume zistiť
 • príprava vhodných otázok
 • programovanie dotazníka
 • zber údajov s predchádzajúcim školením anketárov
 • vyhodnotenie prieskumu a spracovanie do grafickej podoby
 • interpretácia výsledkov
 • prijatie opatrení

Aké typy telefonických
prieskumov zabezpečujeme

Telefonický prieskum trhu

Rýchly, presný a cenovo dostupný. Taký je náš štandardný telefonický prieskum.

Net Promoter Score (NPS)

Táto osvedčená metrika, ktorá vyjadruje ako vašu značku alebo produkt vnímajú vaši zákazníci, poskytuje výborný nástroj pre potreby riadenia zákazníckej skúsenosti a je vhodné ju realizovať pravidelne.

Quality Calls

QCalls je v našom ponímaní rozšírená verzia NPS prieskumu. Okrem základných otázok o odporúčaní značky zisťujeme aj ďalšie dôležité informácie.

Aké cieľové skupiny pri telefonickom prieskume zastihneme

 • B2C prieskum – volanie obyvateľom, t.j. fyzickým osobám, od ktorých zisťujeme osobné názory, postoje, znalosti a podobne.
 • B2B prieskum – volanie do firiem, t.j. právnickým osobám. Oslovený respondent odpovedá v zastúpení firmy alebo subjektu v ktorom pôsobí. Môže sa jednať o živnostníka, firmu, úrad, alebo inú inštitúciu. Pozícia osoby je individuálna od témy prieskumu (personalista, riaditeľ, osoba zodpovedná za danú oblasť…)
 • Verejné prieskumy– jedná sa o všeobecné prieskumy, pri ktorých sú respondenti oslovovaní náhodným výberom. To znamená, že sa volá na systémom náhodne generované telefónne číslo, pričom nevieme, koho na druhej strane zastihneme. Výnimkou sú verejné prieskumy medzi firmami, kedy sa volá na základe databázy, čísiel pochádzajúcich z verejných zdrojov, alebo webových stránok spoločností.
 • Zákaznícke prieskumy– kedy potrebuje firma alebo subjekt zistiť názory a postoje svojich zákazníkov. V takom prípade daný zadávateľ poskytne databázu svojich klientov, ktorí majú byť oslovení. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ale aj firmy, tzn. že oslovený respondent pochádza z databázy dodanej zadávateľom – existuje forma vzťahu (napríklad banka, kde môže byť klientom fyzická osoba aj firma).

Kvalita verzus cena prieskumu

Na čo si treba pri voľbe správnej metódy prieskumu dať obzvlášť pozor, je výber vhodného typu prieskumu v závislosti od jeho cieľu a cieľovej skupiny, ktorú skúmame.

Žiaľ, často sa pred týmito atribútmi preferuje nižšia cena pred vhodnosťou prieskumu. Treba si uvedomiť, že v prípade, ak nezvolíte správnu formu prieskumu alebo správnu cieľovú skupinu, výsledky prieskumu nemusia byť správne. Tým pádom, aj vami prijaté následné rozhodnutia nemusia byť správne.

V snahe ušetriť možno pár sto eur môžeme spočítať škody spôsobené nesprávnym rozhodnutím na tisíce, až desiatky tisíc eur.

Kvalitný prieskum trhu by mal byť základným nástrojom pri prijímaní podnikateľských rozhodnutí. Dôležitá je forma prieskumu a cieľová skupina, na ktorú chcete zacieliť. V prípade, že sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Zaujali sme vás? Dohodnite si bezplatnú konzultáciu

Ak potrebujete poradiť, alebo máte záujem o cenovú ponuku, prosím vyplňte formulár nižšie. Ozveme sa vám čo najskôr.

Zaujali Vás naše služby? Pripravíme vám cenový návrh zadarmo
CHCEM NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

Email sa odosiela.